مطالب کمک درسی
 
گروه بندی

پاورپوینت راهنمای هدایت تحصیلی
آپلود شده توسط: مشاور در تاریخ 1396/11/26
فایل پیوست شده: هدایت تحصیلی.ppsx حجم فایل: 3/21 مگابایت
درسنامه فصل دوم ریاضی هفتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل دوم ریاضی هفتم (1).pdf حجم فایل: 451/45 کیلو بایت
درسنامه فصل دوم ریاضی هفتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل دوم ریاضی هفتم (2).pdf حجم فایل: 1/16 مگابایت
درسنامه فصل دوم علوم هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل دوم علوم هفتم.pdf حجم فایل: 938/59 کیلو بایت
درسنامه فصل دوم ریاضی هشتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل دوم ریاضی هشتم (1).pdf حجم فایل: 703/79 کیلو بایت
درسنامه فصل دوم ریاضی هشتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل دوم ریاضی هشتم (2).pdf حجم فایل: 936/79 کیلو بایت
درسنامه فصل دوم علوم هشتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل دوم علوم هشتم (1).pdf حجم فایل: 1/38 مگابایت
درسنامه فصل دوم علوم هشتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل دوم علوم هشتم (2).pdf حجم فایل: 1/12 مگابایت
درسنامه فصل سوم ریاضی هفتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل سوم ریاضی هفتم (1).pdf حجم فایل: 717/57 کیلو بایت
درسنامه فصل سوم ریاضی هفتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل سوم ریاضی هفتم (2).pdf حجم فایل: 777/04 کیلو بایت
درسنامه فصل سوم علوم هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل سوم علوم هفتم.pdf حجم فایل: 1/27 مگابایت
درسنامه فصل سوم علوم هشتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل سوم علوم هشتم (1).pdf حجم فایل: 1/03 مگابایت
درسنامه فصل سوم علوم هشتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/08/27
فایل پیوست شده: درسنامه فصل سوم علوم هشتم (2).pdf حجم فایل: 703/67 کیلو بایت
درسنامه درس اول علوم نهم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/26
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول علوم نهم (2).pdf حجم فایل: 497/52 کیلو بایت
درسنامه درس اول علوم هفتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/25
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول علوم هفتم (1).pdf حجم فایل: 484/48 کیلو بایت
درسنامه درس اول علوم هفتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/25
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول علوم هفتم (2).pdf حجم فایل: 157/00 کیلو بایت
درسنامه فصل اول ریاضی هفتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه فصل اول ریاضی هفتم (1).pdf حجم فایل: 859/81 کیلو بایت
درسنامه فصل اول ریاضی هفتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه فصل اول ریاضی هفتم (2).pdf حجم فایل: 768/06 کیلو بایت
درسنامه فصل اول فارسی هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه فصل اول فارسی هفتم.pdf حجم فایل: 1/64 مگابایت
درسنامه درس اول عربی هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول عربی هفتم.pdf حجم فایل: 1/17 مگابایت
درسنامه درس اول انگلیسی هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول انگلیسی هفتم.pdf حجم فایل: 250/93 کیلو بایت
درسنامه درس اول ریاضی هشتم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول ریاضی هشتم (1).pdf حجم فایل: 773/40 کیلو بایت
درسنامه درس اول ریاضی هشتم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول ریاضی هشتم (2).pdf حجم فایل: 2/19 مگابایت
درسنامه درس اول علوم هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول علوم هشتم.pdf حجم فایل: 1/19 مگابایت
درسنامه فصل اول فارسی هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه فصل اول فارسی هشتم.pdf حجم فایل: 2/17 مگابایت
درسنامه درس اول عربی هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول عربی هشتم.pdf حجم فایل: 356/38 کیلو بایت
درسنامه درس اول انگلیسی هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول انگلیسی هشتم.pdf حجم فایل: 497/93 کیلو بایت
درسنامه درس اول ریاضی نهم (1)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول ریاضی نهم (1).pdf حجم فایل: 1/62 مگابایت
درسنامه درس اول ریاضی نهم (2)
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول ریاضی نهم (2).pdf حجم فایل: 1/22 مگابایت
درسنامه درس اول علوم نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول علوم نهم.pdf حجم فایل: 1/69 مگابایت
درسنامه درس اول فارسی نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول فارسی نهم.pdf حجم فایل: 1/84 مگابایت
درسنامه درس اول عربی نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول عربی نهم.pdf حجم فایل: 984/57 کیلو بایت
درسنامه درس اول انگلیسی نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1396/07/24
فایل پیوست شده: درسنامه درس اول انگلیسی نهم.pdf حجم فایل: 253/77 کیلو بایت
برنامه هفتگی کلاس هفتم تلاش در سال تحصیلی 97-96
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1396/06/21
فایل پیوست شده: برنامه هفتگي كلاس هفتم تلاش سال تحصيلي 97-96.pdf حجم فایل: 217/15 کیلو بایت
برنامه هفتگی کلاس هفتم ایمان در سال تحصیلی 97-96
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1396/06/21
فایل پیوست شده: برنامه هفتگي كلاس هفتم ايمان سال تحصيلي97-96.pdf حجم فایل: 217/22 کیلو بایت
برنامه هفتگی کلاس هشتم احسان در سال تحصیلی 97-96
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1396/06/21
فایل پیوست شده: برنامه هفتگي كلاس هشتم احسان سال تحصيلي 97-96.pdf حجم فایل: 217/74 کیلو بایت
برنامه هفتگی کلاس هشتم اخلاص در سال تحصیلی 97-96
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1396/06/21
فایل پیوست شده: برنامه هفتگي كلاس هشتم اخلاص سال تحصيلي 97-96.pdf حجم فایل: 218/72 کیلو بایت
برنامه هفتگی کلاس هشتم ایثار در سال تحصیلی 97-96
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1396/06/21
فایل پیوست شده: برنامه هفتگي كلاس هشتم ايثار سال تحصيلي 97-96.pdf حجم فایل: 217/61 کیلو بایت
برنامه هفتگی کلاس نهم صداقت در سال تحصیلی 97-96
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1396/06/21
فایل پیوست شده: برنامه هفتگي كلاس نهم صداقت سال تحصيلي 97-96.pdf حجم فایل: 217/27 کیلو بایت
برنامه هفتگی کلاس نهم معرفت در سال تحصیلی 97-96
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1396/06/21
فایل پیوست شده: برنامه هفتگي كلاس نهم معرفت سال تحصيلي97-96.pdf حجم فایل: 217/19 کیلو بایت
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - 92-93
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم 92-93.pdf حجم فایل: 1/41 مگابایت
پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - 92 -93
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم 92-93.jpg حجم فایل: 80/05 کیلو بایت
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هشتم - سال 93-94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هشتم - سال 93-94.pdf حجم فایل: 589/79 کیلو بایت
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - سال 93-94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - سال 93-94.pdf حجم فایل: 320/65 کیلو بایت
کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هشتم - سال 93-94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هشتم - سال 93-94.jpg حجم فایل: 1/24 مگابایت
کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - سال 93-94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - سال 93-94.jpg حجم فایل: 422/67 کیلو بایت
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - سال 94-95
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هفتم - سال 94-95.pdf حجم فایل: 533/64 کیلو بایت
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هشتم - سال 94-95
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/12/14
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم - پایه هشتم - سال 94-95.pdf حجم فایل: 1/07 مگابایت
آزمون فصل ششم کلاس هفتم (1)
آپلود شده توسط: آقای الصفی در تاریخ 1395/11/30
فایل پیوست شده: Image_00003.pdf حجم فایل: 211/48 کیلو بایت
آزمون فصل ششم کلاس هفتم (2)
آپلود شده توسط: آقای الصفی در تاریخ 1395/11/30
فایل پیوست شده: Image_00004.pdf حجم فایل: 185/49 کیلو بایت
دفترچه آزمون پیشرفت تحصیلی - مرحله اول (پایه هفتم) - آذر94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/09/21
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی - مرحله اول - پایه هفتم - 94.9.29.pdf حجم فایل: 1/82 مگابایت
دفترچه آزمون پیشرفت تحصیلی - مرحله اول (پایه هشتم) - آذر94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/09/21
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی - مرحله اول - پایه هشتم - 94.9.29.pdf حجم فایل: 1/76 مگابایت
دفترچه آزمون پیشرفت تحصیلی - مرحله اول (پایه نهم) - آذر94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/09/21
فایل پیوست شده: آزمون پیشرفت تحصیلی - مرحله اول - پایه نهم - 94.9.29.pdf حجم فایل: 1/90 مگابایت
آزمون ورودی هفتم - 94
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/03/12
فایل پیوست شده: آزمون ورودی هفتم - 94.pdf حجم فایل: 734/13 کیلو بایت
سازه های آمپولی-قوانین
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/23
فایل پیوست شده: ampoolilaw941224(1).pdf حجم فایل: 182/55 کیلو بایت
سازه های آمپولی- عکس
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/23
فایل پیوست شده: تصاویر_سازه.pdf حجم فایل: 937/86 کیلو بایت
جزوه ریاضی تکمیلی پایه هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/17
فایل پیوست شده: جزوه ریاضی تکمیلی پایه هشتم.pdf حجم فایل: 13/87 مگابایت
جزوه علوم تجربی پایه نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/17
فایل پیوست شده: جزوه علوم تجربی پایه نهم.pdf حجم فایل: 8/63 مگابایت
جزوه علوم تجربی-پایه هفتم-فصل12
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/17
فایل پیوست شده: جزوه علوم تجربی-پایه هفتم-فصل12.pdf حجم فایل: 497/63 کیلو بایت
درسنامه عربی پایه هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/17
فایل پیوست شده: درسنامه عربی پایه هشتم.pdf حجم فایل: 429/41 کیلو بایت
درسنامه فصل11علوم نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/17
فایل پیوست شده: درسنامه فصل11علوم نهم.pdf حجم فایل: 156/49 کیلو بایت
نکات مهم دروس مطالعات اجتماعی نهم براساس الگوی چارت
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1395/01/17
فایل پیوست شده: نکات مهم دروس مطالعات اجتماعی براساس الگوی چارت.pdf حجم فایل: 2/12 مگابایت
کتاب کار ریاضی هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/12/18
فایل پیوست شده: کتاب کار ریاضی هشتم.pdf حجم فایل: 8/10 مگابایت
کتاب کار ریاضی نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/12/18
فایل پیوست شده: کتاب کار ریاضی نهم.pdf حجم فایل: 951/93 کیلو بایت
محاسبه حجم و سطح کل اشکال هندسی
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/12/18
فایل پیوست شده: محاسبه حجم و سطح کل اشکال هندسی.pdf حجم فایل: 185/41 کیلو بایت
جزوه آموزشی فصل 12 علوم هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/12/18
فایل پیوست شده: جزوه آموزشی فصل 12 علوم هفتم.pdf حجم فایل: 497/63 کیلو بایت
درسنامه تکمیلی زیست شناسی - پایه نهم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/12/18
فایل پیوست شده: درسنامه تکمیلی زیست شناسی - پایه نهم.pdf حجم فایل: 559/48 کیلو بایت
پیام مشاور - داستان پسربچه و درخت سیب ...
آپلود شده توسط: آقای امیدی در تاریخ 1394/11/07
فایل پیوست شده: درخت سیب.ppt حجم فایل: 1/13 مگابایت
پیام مشاور - افت تحصیلی
آپلود شده توسط: آقای امیدی در تاریخ 1394/11/07
فایل پیوست شده: افت تحصیلی.pdf حجم فایل: 247/96 کیلو بایت
ادبیات-همه پایه ها- آرایه های ادبی
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: ادبیات-همه پایه ها- آرایه های ادبی.pdf حجم فایل: 483/04 کیلو بایت
جزوه آموزشی ویژه ی دستور زبان (اجزای جمله و گروه اسمی) ( دوره ی متوسطه ی اول
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: جزوه آموزشی ویژه ی دستور زبان (اجزای جمله و گروه اسمی) ( دوره ی متوسطه ی اول.pdf حجم فایل: 300/56 کیلو بایت
ریاضی نهم- کتاب کار
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: ریاضی نهم- کتاب کار.pdf حجم فایل: 951/93 کیلو بایت
ریاضی هشتم- کتاب کار
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: ریاضی هشتم- کتاب کار.pdf حجم فایل: 8/10 مگابایت
ریاضی هفتم- کتاب کار
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: ریاضی هفتم- کتاب کار.pdf حجم فایل: 7/19 مگابایت
کتابچه ریاضی تیزهوشان هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/10/14
فایل پیوست شده: کتابچه ریاضی تیزهوشان هفتم .pdf حجم فایل: 1/31 مگابایت
نکاتی در مورد ریاضیات راهنمایی
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/09/17
فایل پیوست شده: نکاتی در مورد ریاضیات راهنمایی.pdf حجم فایل: 452/85 کیلو بایت
نکات کاربردی ریاضی
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/09/15
فایل پیوست شده: نکات کاربردی ریاضی.pdf حجم فایل: 354/74 کیلو بایت
انواع استدلال در ریاضیات
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/09/15
فایل پیوست شده: انواع استدلال در ریاضیات.pdf حجم فایل: 174/20 کیلو بایت
ریاضیات تکمیلی هفتم- ویژه استعدادهای درخشان
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/09/15
فایل پیوست شده: ریاضیات تکمیلی هفتم- ویژه استعدادهای درخشان.pdf حجم فایل: 5/85 مگابایت
پاورپوینت مبحث دوران ریاضی- پایه هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/09/09
فایل پیوست شده: دوران هشتم.ppsx حجم فایل: 219/47 کیلو بایت
روش یادگیری ریاضی
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/09/09
فایل پیوست شده: روش یادگیری ریاضی.pdf حجم فایل: 572/07 کیلو بایت
پاورپوینت حل تمرین 1 صفحه 57 کتاب
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/08/19
فایل پیوست شده: نهم-تمرین57-1.ppsx حجم فایل: 334/51 کیلو بایت
پیام مشاور - تمرکز
آپلود شده توسط: آقای امیدی در تاریخ 1394/08/12
فایل پیوست شده: تمرکز.pdf حجم فایل: 408/17 کیلو بایت
پیام مشاور - خود آرمانی و خود واقعی
آپلود شده توسط: آقای امیدی در تاریخ 1394/08/12
فایل پیوست شده: خود ارمانی و خود واقعی.pdf حجم فایل: 184/77 کیلو بایت
معرفی اسیدها و بازها - انواع پیوندهای شیمیایی
آپلود شده توسط: آقای عکافی در تاریخ 1394/08/12
فایل پیوست شده: معرفی اسیدها و بازها - انواع پیوندهای شیمیایی - پایه نهم.pdf حجم فایل: 405/43 کیلو بایت
برنامه پیشنهادی جهت مطالعه امتحانات خرداد هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/02/20
فایل پیوست شده: برنامه پیشنهادی جهت مطالعه امتحانات خرداد هفتم.pdf حجم فایل: 72/34 کیلو بایت
برنامه پیشنهادی جهت مطالعه امتحانات خرداد هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/02/20
فایل پیوست شده: برنامه پیشنهادی جهت مطالعه امتحانات خرداد هشتم.pdf حجم فایل: 72/15 کیلو بایت
برنامه امتحانات خرداد ماه
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1394/02/19
فایل پیوست شده: برنامه امتحانی خرداد ماه.pdf حجم فایل: 209/48 کیلو بایت
برنامه امتحانی میانترم نوبت دوم
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1394/01/19
فایل پیوست شده: برنامه امتحانی میان ترم.pdf حجم فایل: 108/91 کیلو بایت
جزوه آموزشی نماز
آپلود شده توسط: معاونت فرهنگی در تاریخ 1394/01/15
فایل پیوست شده: جزوه آموزشی نماز.pdf حجم فایل: 255/70 کیلو بایت
پاسخ امتحان ریاضی،پایه هشتم،93/10/20
آپلود شده توسط: آقای الصفی در تاریخ 1393/10/29
فایل پیوست شده: پاسخ امتحان ریاضی،پایه هشتم.pdf حجم فایل: 747/98 کیلو بایت
پاسخ امتحان ریاضی،پایه هفتم،93/10/20
آپلود شده توسط: آقای الصفی در تاریخ 1393/10/29
فایل پیوست شده: پاسخ امتحان ریاضی،پایه هفتم.pdf حجم فایل: 887/33 کیلو بایت
جدول برنامه ربزی هفتگی
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/10/29
فایل پیوست شده: جدول برنامه ریزی هفتگی.pdf حجم فایل: 87/33 کیلو بایت
جدول اجرای برنامه هفتگی
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/10/29
فایل پیوست شده: جدول اجرا.pdf حجم فایل: 155/71 کیلو بایت
پاسخ امتحان علوم،پایه هشتم،93/10/16
آپلود شده توسط: آقای عکافی در تاریخ 1393/10/16
فایل پیوست شده: پاسخ امتحان علوم،پایه هشتم.pdf حجم فایل: 717/57 کیلو بایت
پاسخ امتحان علوم،پایه هفتم،93/10/16
آپلود شده توسط: آقای عکافی در تاریخ 1393/10/16
فایل پیوست شده: پاسخ امتحان علوم،پایه هفتم.pdf حجم فایل: 572/03 کیلو بایت
پاسخ امتحان قرآن،پایه هشتم،93/10/08
آپلود شده توسط: آقای مسائلی در تاریخ 1393/10/14
فایل پیوست شده: پاسخ امتحان قرآن،پایه هشتم.pdf حجم فایل: 437/66 کیلو بایت
روش های صحیح مطالعه
آپلود شده توسط: امیرحسین باباشاهی در تاریخ 1393/10/14
فایل پیوست شده: روش های صحیح مطالعه.pdf حجم فایل: 240/50 کیلو بایت
پاسخ امتحان انگلیسی، پایه هشتم، 93/10/10
آپلود شده توسط: آقای شبانیان در تاریخ 1393/10/10
فایل پیوست شده: پاسخ امتحان انگلیسی،پایه هشتم.pdf حجم فایل: 681/74 کیلو بایت
پاسخ امتحان قرآن، پایه هفتم، 93/10/08
آپلود شده توسط: آقای شیروان در تاریخ 1393/10/08
فایل پیوست شده: قرآن هفتم.pdf حجم فایل: 362/69 کیلو بایت
پاسخ امتحان اجتماعی، پایه هفتم، 93/10/06
آپلود شده توسط: آقای صادقیان در تاریخ 1393/10/06
فایل پیوست شده: اجتماعی هفتم.pdf حجم فایل: 537/48 کیلو بایت
پاسخ امتحان اجتماعی، پایه هشتم، 93/10/06
آپلود شده توسط: آقای صادقیان در تاریخ 1393/10/06
فایل پیوست شده: اجتماعی هشتم.pdf حجم فایل: 575/91 کیلو بایت
برنامه پیشنهادی ایام امتحانات نوبت اول
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/10/01
فایل پیوست شده: برنامه پیشنهادی امتحانات.pdf حجم فایل: 62/31 کیلو بایت
اندر حکایت من و مدرسه!
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/10/01
فایل پیوست شده: اندر حکایات من و مدرسه.pdf حجم فایل: 239/70 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اوّل
آپلود شده توسط: معاونت آموزشی در تاریخ 1393/10/01
فایل پیوست شده: برنامه امتحانات ترم اول 93.pdf حجم فایل: 75/74 کیلو بایت
کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول هفتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: 7.jpg حجم فایل: 249/68 کیلو بایت
کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول هشتم
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: 8.jpg حجم فایل: 257/89 کیلو بایت
نکات خواندنی ریاضی- هشتم- آقای الصفی
آپلود شده توسط: آقای الصفی در تاریخ 1393/09/25
فایل پیوست شده: نکات خواندنی ریاضی- آقای الصفی.pdf حجم فایل: 1/50 مگابایت
مسابقه علمی92 -مرحله اول - هفتم
آپلود شده توسط: آقای افتکاری در تاریخ 1393/09/25
فایل پیوست شده: مسابقه علمی هفتم- بهمن 92.pdf حجم فایل: 1/49 مگابایت
20 راز مهم در خصوص مطالعه کردن
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/09/18
فایل پیوست شده: 20 راز مــــهم در خصوص مطالعه کــردن.pdf حجم فایل: 167/83 کیلو بایت
چرا دانش آموزان درس را فراموش می کنند؟
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/09/18
فایل پیوست شده: چرا دانش آموزان درس را فراموش می کنند.pdf حجم فایل: 297/18 کیلو بایت
چگونه درس بخوانیم؟
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/09/18
فایل پیوست شده: چگونه درس بخوانیم.pdf حجم فایل: 343/64 کیلو بایت
چی بخونیم؟ چه طوری بخونیم؟ چه طوری حس درس خوندن پیدا کنیم؟
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/09/18
فایل پیوست شده: چي بخونيم.pdf حجم فایل: 201/55 کیلو بایت
روش هاي مطالعه صحيح و درس خواندن
آپلود شده توسط: معاونت علمی در تاریخ 1393/09/18
فایل پیوست شده: روش هاي مطالعه صحيح و درس خواندن برای رسیدن به موفقیت.pdf حجم فایل: 429/94 کیلو بایت
ریاضی- چندضلعی ها
آپلود شده توسط: آقای الصفی در تاریخ 1393/09/08
فایل پیوست شده: چند ضلعی.pdf حجم فایل: 157/18 کیلو بایت


آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان غیردولتی قدسیان (دوره اول)
031-32349600,031-32359194,03132359195,10003132349600
اصفهان - خیابان اردیبهشت جنوبی - کوچه نگارستان(31) - دبیرستان غیر دولتی قدسیان - دوره اول
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.